Regulamin

Regulamin

§1

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.myszojelen-sklep.pl, prowadzony jest przez Myszojeleń Piotr Chyliński (dalej Myszojeleń) NIP 8792557684.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Myszojeleń ul. Leśna 21, 87-162 Złotoria, NIP 8792557684.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.myszojelen-sklep.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Leśna 21, 87-162 Złotoria
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: fabryka@myszojelen.pl, myszojelen.official@gmail.com 
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP 96 1020 5011 0000 9202 0397 4599.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i maila.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść na stronę www.myszojelen-sklep.pl
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk "Kupuję i płacę"
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu
 • Przesyłka kurierska przedpłacona
 • Odbiór osobisty
 • Paczkomat
 • Po wcześniejszym ustaleniu - przesyłka kurierska za pobraniem (sklep nie wysyła za pobraniem zamówień personalizowanych).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

- płatność szybkim przelewem online lub BLIKIEM

- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- płatność za pobraniem - po wcześniejszym ustaleniu. Sklep nie wysyła za pobraniem zamówień personalizowanych.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§9

ZWROT TOWARÓW

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827)
 2. Odstąpienie od umowy, dla swojej ważności, wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wysłanie go wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

Myszojeleń

ul. Leśna 21

87-162 Złotoria k. Torunia


tel. 697 745 876

myszojelen.official@gmail.com

fabryka@myszojelen.pl

 

 1. Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia towaru.
 2. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zwrotu, sprawdzenie stanu produktu oraz opakowania i metek, które muszą pozostać nienaruszone.
 3. Sprzedawca w żadnym wypadku nie przyjmuje zwrotów wysłanych do niego za pobraniem. 
 4. W przypadku zwrotu towarów klient ma obowiązek zwrócić także produkty, które otrzymał jako gratisy do zamówienia.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o jego właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego. To oznacza, że nie wymieniamy i nie przyjmujemy zwrotów zamówień personalizowanych, tj. z napisami wewnątrz koszulki, które są autorstwa klienta, a także produktów z zakładki WŁASNY PROJEKT. Prosimy o przemyślane zakupy, a także o wysyłkę plików, które odpowiadają wytycznym podanym w sklepie. W przypadku plików nadesłanych przez klienta, które są wątpliwej jakości, dokonujemy zmian w pliku, jeśli to możliwe, w celu jego poprawy, jednak jeśli jest to trudne, czasochłonne lub niemożliwe, umieszczamy nadruk na odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. W żadnym razie nie przyjmujemy zwrotów takich towarów, jeśli klient nie jest zadowolony z efektu.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 7. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na zwrot pieniędzy od dnia otrzymania przesyłki.
 8. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

WYMIANA TOWARÓW

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo do wymiany zakupionych towarów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Wymiana towarów, dla swojej ważności, wymaga od klienta wcześniejszego kontaktu za pośrednictwem e-maila lub kontaktu telefonicznego oraz wysłanie wymienianego towaru i dowodu jego zakupu na adres:

Myszojeleń

ul. Leśna 21

87-162 Złotoria k. Torunia

tel. 697 745 876

myszojelen.official@gmail.com

fabryka@myszojelen.pl

 1. Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru w stanie niezmienionym - sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wymiany produktu używanego, brudnego lub uszkodzonego przez klienta.
 2. Prawo do wymiany produktu nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o jego właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku wymiany towaru wykonanego na specjalne zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.To oznacza, że nie wymieniamy i nie przyjmujemy zwrotów zamówień personalizowanych, tj. z napisami wewnątrz koszulki, które są autorstwa klienta, a także produktów z zakładki WŁASNY PROJEKT. Prosimy o przemyślane zakupy, a także o wysyłkę plików, które odpowiadają wytycznym podanym w sklepie. W przypadku plików nadesłanych przez klienta, które są wątpliwej jakości, dokonujemy zmian w pliku, jeśli to możliwe, w celu jego poprawy, jednak jeśli jest to trudne, czasochłonne lub niemożliwe, umieszczamy nadruk na odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. W żadnym razie nie przyjmujemy zwrotów takich towarów, jeśli klient nie jest zadowolony z efektu.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty wymiany produktów. Może dokonać opłaty za ponowną wysyłkę na konto bankowe Sprzedającego ( PKO BP 96 1020 5011 0000 9202 0397 4599, Myszojeleń) w kwocie 12 zł lub opłacić ją poprzez sklep pod linkiem: https://myszojelen-sklep.pl/ponowna-wysylka-paczki.
 4. Sprzedający zastrzega sobie wymianę w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, który ma zostać wymieniony. 

 

§ 10 Reklamacje z tytułu wad Towaru (Rękojmia)

 1. Myszojeleń z siedzibą w Złotorii odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Klient dokonuje zgłoszenia poprzez adres mailowy fabryka@myszojelen.pl
 4. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub podanie numeru zamówienia), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Treść zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi wyłącznie przykład i pozostaje bez wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może również skorzystać z dowolnego formularza reklamacyjnego.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie do przetwarzania Danych osobowych zgodne z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl